14.10.2020

Nouzový stav - konání členských schůzí DS a shromáždění vlastníků SVJ

S účinností od 14.10.2020 do 3.11.2020 vláda zakázala konat hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb i vnějších prostorech. Proto doporučuji konání členských schůzí DS a shromáždění vlastníků odložit, v případě neodkladných záležitostí je možno rozhodnout mimo zasedání písemnou formou (per rollam).

Ing. Sladomel Přemysl
předseda družstva


21.9.2020

Konání členských schůzí DS, shromáždění SVJ od 18.9.2020

Na základě mimořádného opatření MZ účinného ode dne 18.9.2020 od 18,00 hodin dochází k omezení akcí ve vnitřních prostorách tak, že na nich nesmí být přítomno více než 10 stojících účastníků. Na schůzích je proto nutné zajistit dostatečný počet míst k sezení, jinak se schůze nemohou konat. Předsedové DS a SVJ jsou povinni písemně evidovat počet míst k sezení. Povinnost nosit roušky a dodržování rozestupů trvá i nadále!

Ing. Sladomel Přemysl
předseda družstva


25.5.2020

Změna dodavatele pitné a odpadní vody

Vážení zákazníci, sdělujeme vám, že příští rok dojde ke změně vašeho dodavatele pitné a odpadní vody.

Více ...

16.3.2020

OMEZENÍ PROVOZU

Z důvodu vzájemné ochrany zdraví občanů omezujeme provoz na telefonickou a elektronickou komunikaci.
Papírové dokumenty (faktury, smlouvy apod.) zasílejte poštou (mailem), nebo pokud dorazíte osobně vhoďte do schránek družstva, které budou pravidelně vybírány.

Provozní doba pro komunikaci:
Pondělí, středa od 08.00 do 17.00 hodin

Děkujeme všem klientům za pochopení. Jde o vzájemnou ochranu zdraví nás všech.


11.12.2019

Pojištění majetku

SBD Rozvoj právě uzavírá Aktivační dodatek č. 3 k rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 pro období 1.1.2020-31.12.2024 s SČMBD Praha a pojišťovnou Kooperativa. 

Více ...

2.7.2019

Informace o změně pohotovostních čísel ve společnosti HATESPO

Informace o změně pohotovostních čísel v rámci organizačních změn ve společnosti Hatespo

Od 1. 7. 2019 prosíme v případě zjištění poruchy nebo havárie o nahlášení tohoto stavu dle postupu uvedeného níže a na níže uvedená tel. čísla.

Co je havárie ?

Za havárii považujeme v našem případě únik kapalin a plynů, které mohou poškodit majetek, nebo způsobit újmu na zdraví (tj., např. že někde mimo dům, případně z kolektoru do domu teče voda)

Jak postupovat v případě zjištění havárie:

v případě havárie prosíme o nahlášení na tel: +420 736 409 018

Co je porucha ?

Více ...

19.12.2018

Změna telefonního čísla havarijní služby - topení, voda od 1.1.2019

Nové telefonní číslo na havarijní službu topení + voda je 728 840 202.

Služba je ve dnech PO - PÁ od 17,00 hod.- 7,00 hod, SO + NE, svátky


28.11.2017

Rozúčtování tepla v bytových domech

Častým dotazem je v poslední době rozúčtování nákladů na vytápění společných prostor. Tuto problematiku řeší vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.  269/2015 Sb., která má do celého procesu rozdělování nákladů vnést větší spravedlnost.

Každé vyúčtování za teplo, které nájemník či vlastník bytové jednotky dostane obsahuje dvě složky – základní a spotřební.

Více ...

30.8.2016

Deratizace - desinsekce

V příloze najdete nabídku na  deratizaci-desinsekci - přednostní zásah v případě akutního ohrožení škůdci Vašeho bytu, domu, sklepních prostor aj..

Více ...

17.6.2016

Změna pravidel pro rozúčtování služeb od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla pro rozúčtování vzniklých nákladů v Kč na patě domu. Stávající vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. se rozdělila do dvou předpisů (zákon č. 67/2013 Sb. včetně novely č. 104/2015 Sb. a Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.).

Více ...

7.6.2016

OZNÁMENÍ

Na základě usnesení ustavující schůze představenstva SBD Rozvoj Sokolov 

ze dne 30. května 2016 byl předsedou družstva zvolen

Ing. Sladomel Přemysl.

Více ...

10.8.2016

Středisko Chodov - telefonní spojení

Pro zlepšení dosažitelnosti pracovníků budou jejich soukromá telefonní čísla využívána i pro služební účely. V odpoledních, večerních hodinách a o víkendu pouze v neodkladných záležitostech.

pí. Monika Zezulová             tel.č.    728 111 406

pí. Záležáková - Horáková   tel.č.    724 941 333

Více ...

2.12.2015

Informace o změně zúčtovacího období v Lokti, ul. Sportovní

Informace o změně zúčtovacího období – ul. Sportovní Loket (netýká se domů čp. 515 – 520)   

Na základě směrnice č. 28 Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov dochází u bytových domů v ul. Sportovní

Více ...

22.1.2014

Možnost poskytnutí vnitrodružstevní zápůjčky

Plánujete provádění větších stavebních úprav Vašeho domu (např. výměna oken, oprava střechy, výměna stoupaček ...

Více ...

8.9.2014

Agenda bytového oddělení

Upozorňujeme, že na přepisy bytů (družstevní i v osobním vlastnictví), podnájmy, výměny, dohody rozv. manželů, dědictví je nutné si na bytovém oddělení sjednat termín.

Přímý telefon na byt. odd. 352 605 338, nebo přes ústřednu družstva 352 622503-4/linka 207;218 - e-mail: Midlikova@sbdrozvojsok.cz

Více ...

16.12.2015

SVJ budou zveřejňovat účetní závěrky

Dovolujeme si Vás informovat, že z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provedené s účinností od 1.1.2016 zákonem č. 221/2015 Sb. vyplývá povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku uložením do Sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků. Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Bc. Petra Zámečníková

Účtárna pro společenství vlastníků

Více ...

2.12.2015

Sb. 308/15 Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. října 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování ...

Více ...

6.5.2015

Funkční období předsedy a výboru DS (orgánu družstva)

Žádáme všechny předsedy DS, aby si zkontrolovali funkční období svých výborů. Dle stanov SBD části VI., č. 41 je toto období pětileté. Po tomto období je potřeba svolat schůzi DS a zvolit výbor nový, popř. ponechat stávající, ale vždy spojený s novou volbou!!

Více ...

28.8.2014

Upozornění pro SV

Od 1.1.2015 bude platit nový předpis, kde se sníží příspěvek do dlouhodobé zálohy (fondu oprav) a převede se na krátkodobou zálohu. Celkový předpis nájmu se nezmění. Společenství vlastníků mají možnost podat návrh na vlastní rozúčtování,  které musí být schváleno shromážděním SV.

Více ...

20.8.2014

Uplatnění slevy na dani z příjmů u plátců pobírajících starobní důchod

Dne 4. srpna 2014 byl pod č. 162/2014 Sb. zveřejněn ve Sbírce zákonů Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014, podle kterého náleží základní sleva na dani za zdaňovací období 2014 všem pracujícím důchodcům bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod.

Více ...

4.8.2014

Jak svolat a řídit schůzi DS nebo shromáždění vlastníků

Pro řádný chod domu a tím předcházení zbytečných konfliktů a stížností je potřeba dodržovat minimální postupy při řízení schůzí.

Více ...

23.7.2014

Mezní termín pro odevzdání podkladů k vyplácení mezd

Mezní termín pro odevzdání podkladů k vyplácení mezd je 25. den v kalendářním měsíci.

Více ...

7.7.2014

Informace pro předsedy DS a SVJ

V poslední době  se opakovaně objevují stížnosti na nežádoucí výlep různých letáku,reklam, upoutávek na vstupní prostory – vstupní dveře objektů, kdy při jejich odstranění může dojít k poškození vylepené plochy.

Více ...

27.6.2014

Družstvo splnilo povinnosti dle zákona o obchodních korporacích

Naše družstvo úspěšně zajistilo splnění požadavku § 777, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tzn. přizpůsobení listin tomuto zákonu a jejich doručení do sbírky listin.

Více ...

25.6.2014

Nakládání s odpady

Nájemníkům a vlastníkům bytů není povoleno jménem SBD Rozvoj Sokolov, Nádražní 42 likvidovat odpad na skládky, sběrné dvory a výkupny!!! Odpad lze likvidovat pouze jako fyzická osoba (občan města, občan obce).

Více ...

30.6.2014

Proplácení účtenek, paragonů ...

Při proplácení paragonů nebo účtenek z pokladny nemůže proplacení schvalovat pouze osoba, která si částku vybírá. Dojde-li k výplatě předsedovi DS, tak pokud není uvedeno jinak, musí...

Více ...

16.4.2014

Odměny pro předsedy domovních samospráv

V průběhu měsíců duben - červen/2014 si prosím přijďte, na své kontatní místo SBD (dle lokalit), podepsat odměnu za zastupování DS.

Více ...

26.3.2014

Změny v účtování záloh a paušálních plateb od roku 2014

Účtování krátkodobé zálohy na služby, dlouhodobé zálohy na opravy a paušální platby od 1. 1. 2014

Více ...

14.1.2014

Informace pro společenství vlastníků

Od 01.01.2014 začala platnost nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. Spolu s ním vešla v platnost i řada nových souvisejících zákonů a předpisů.

Více ...

17.1.2014

Přebírání faktur - pro předsedy domovních samospráv

Postup přebírání faktur pro předsedy domovních samospráv SBD Rozvoj Sokolov (neplatí pro společenství vlastníků SV).

Více ...

16.1.2014

Změna dodavatele - požární ochrana

V rámci zkvalitňování našich služeb jsme si dovolili poptat 3 firmy provádějící „Servisní služby v oblasti požární ochrany“ o jejich rozpočty...

Více ...

23.11.2010

Vlhkost, kondenzace, plísně v bytech a větrání

Příchodem chladnějšího období se s výraznou četností objevují stížnosti na zatékání do bytů a to i u zateplených objektů. Především se tento problém vyskytuje po výměně oken za plastová. Nejedná se však o zatékání, ale téměř ve všech případech o kondenzaci...

Více ...

30.6.2014

Snížení nákladů na spotřebu elektr.energie pro odběratele DS - SV

Snížení nákladů na spotřebu elektrické energie pro odběratele DS +  DS – SV.

 

  

      Společné prostory domů :

      DS, jsou pod společným identifikačním číslem IČ, kde roční spotřeba přesahuje 100 MWh.

      Na základě této spotřeby, byla uzavřena smlouva s  ČEZ Prodej s.r.o.,  od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2013, tím došlo k přeřazení na výhodnější sazbu a ke snížení spotřební složky elektrické energie o  11 %.

 

 

      Společné prostory domů :

      DS – SV, které mají samostatná identifikační čísla IČ, nesplňují výši spotřeby v MWh.

       Na základě jednání s ČEZ Prodej, s.r.o., byly stanoveny výhodnější sazby a došlo ke snížení spotřební složky elektrické energie o  11%.

 

 

Průměrná spotřeba VT, NT, se skládá :

-cena za systémové služby

-cena za podporu výkupu el. z OZE

-cena  OTE za činnost zaúčtování.

Majitelem distribuční sítě tj.- rozvodny, trafostanice, primer. + sekund. vedení, stále zůstává ČEZ.

Více ...
Vstup pro klienty
Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba
737 972 776 pí.Dibďáková

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.

352 675 016

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Telefonní ústředna 352 675 016
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení 352 686 392,
724 270 047
Telefonické spojení 352 688 040,
737 972 776
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě