28.8.2014

Směrnice bytového družstva pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů,

Směrnice bytového družstva pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů, družstevních nebytových prostor, bytů v osobním vlastnictví a nebytových prostor v osobním vlastnictví

Směrnice se řídí Zákonem č. 67/2013 Sb., § 729 zákona č. 90/2012 Sb., § 33 odst. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb. a Vyhláškou č. 372/2001 Sb. – v platném znění.

  1.  Předmět úpravy

       a) tato směrnice upravuje postup stanovení nákladů na jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů a nebytových prostor, způsob rozúčtování těchto nákladů na nájemce bytů a stanovení výše a vyúčtování záloh na jejich úhradu.

       b) tato směrnice se použije i na byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, pokud si společenství vlastníků neurčí jinak.

2.    Rozsah poskytovaných služeb

       a)  dodávka tepla a teplé vody

       b)  dodávka vody a odvádění odpadních vod

       c)  odvoz domovního odpadu

       d)  spotřeba elektrické energie ve společných prostorách a ve výtazích

       e)  provoz a čištění komínů

       f)  příjem rozhlasového a televizního signálu

       g)  úklid společných prostor, deratizace, dezinfekce, čištění kanalizace

       h)  provoz a revize výtahů

       ch) náklady na zpracování vyúčtování a odečtů

 1. ostatní služby (mzdy, soc. a zdravotní pojištění, spotřeba PHM, cestovné, poštovné, pojištění atd.)

Stanovení nákladů na služby a jejich rozúčtování

Dodávka tepla a teplé vody

 1. Do nákladů na dodávku tepla a teplé vody z vlastní kotelny domu se zahrnují náklady na spotřebu paliv, plynu, vody, přeúčtované z vodného – stočného, mzda obsluhy kotelny, včetně povinného pojištění, spotřeba elektrické energie na provoz kotelny je-li samostatně měřena, revize, materiál na údržbu a drobné opravy zajišťované obsluhou kotelny.
 2. Do nákladů na dodávku tepla a teplé vody se nezahrnují výdaje na pořízení, ověřování, modernizace a  rekonstrukce zařízení kotelny, opravy a výměny vodoměrů v bytech a přístrojů sloužících k rozúčtování nákladů, a náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby.
 3. Do nákladů na dodávku tepla a teplé vody od cizího dodavatele se zahrnuje cena uhrazená družstvem dodavateli této služby.
 4. Náklady na dodávku tepla a teplé vody se rozúčtují podle platného předpisu (nyní Vyhláška

č. 372/2001 Sb.).

Dodávka vody a odvádění odpadních vod

 1. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena této služby uhrazené družstvem dodavateli.
 2. Do nákladů na dodávku vody a odpadních vod se nezahrnují náklady na pořízení, ověřování, opravy a výměny vodoměrů, náklady na opravy rozvodů vody a odpadních vod v domě, včetně jejich výměny a náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby.
 3. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech v bytech. Náklady za stálou platbu budou rozúčtovány dle podlahových ploch bytů.
 4. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují dle osob rozhodných pro rozúčtování, a to v případě, kde nejsou všechny byty osazeny měřicí technikou. Náklady za stálou platbu budou rozúčtovány dle podlahových ploch bytů.

Odvoz komunálního odpadu

 1. Náklady na odvoz komunálního odpadu zahrnují cenu uhrazenou družstvem dodavateli této služby.
 2. Náklady na odvoz komunálního odpadu se rozúčtují na uživatele bytů podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Spotřeba elektrické energie ve společných prostorách a ve výtazích

 1. Do nákladů na osvětlení společných prostor a odběr elektrické energie pro výtahy (pokud nemají vlastní elektroměr) v domě se zahrnují náklady na spotřebu elektrické energie, včetně nájemného za společné elektroměry.
 2. Do nákladů na osvětlení společných prostor a odběr elektrické energie pro výtahy v domě se nezahrnují náklady na výměnu stávajících rozvodů elektřiny, ani vybudování rozvodů nových, opravy a údržba rozvodů elektřiny, opravy a výměna žárovek, schodišťových automatů, jističů a osvětlovacích těles.
 3. Náklady na osvětlení společných prostor a odběr elektrické energie pro výtahy v domě se rozúčtují na nájemce bytů podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Provoz a čištění komínů

 1. Náklady na provoz a čištění komínů zahrnují cenu uhrazenou družstvem dodavateli této služby.
 2. Náklady na provoz a čištění komínů se rozúčtují dle počtu všech bytových jednotek.

Příjem rozhlasového a televizního signálu

 1. Příjem rozhlasového a televizního signálu je zajišťován prostřednictvím společné antény a náklady s provozem zahrnují cenu uhrazenou družstvem dodavateli této služby.
 2. Náklady na příjem rozhlasového a televizního signálu nezahrnují náklady na výměnu antény a rozvodných kabelů, spotřebu elektrické energie, údržbu a opravy, včetně výměn jednotlivých částí antény.
 3. Náklady na příjem rozhlasového a televizního signálu se rozúčtují dle počtu všech bytových jednotek.

Úklid společných prostor, deratizace, dezinfekce a čištění kanalizace

 1. Náklady na úklid, deratizaci, dezinfekci a čištění kanalizace zahrnují cenu uhrazenou družstvem dodavateli této služby.
 2. Náklady na úklid, deratizaci, dezinfekci a čištění kanalizace se rozúčtují dle  podlahových ploch bytů.

Provoz a revize výtahů

 1. Do nákladů na provoz výtahů se zahrnují náklady za elektrickou energii (pokud mají vlastní elektroměr), revize, porevizní opravy prováděné dodavatelem a paušální prohlídky, které zahrnují mazání výtahů, údržbu a malé opravy k zabezpečení provozuschopného stavu výtahu, čištění šachty, obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků, opravy a výměny svítidel v kabině.
 2. Do nákladů na provoz výtahů se nezahrnují střední a generální opravy výtahů a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahů.
 3. Náklady na provoz výtahů se rozúčtují pouze na uživatele bytů umístěných

od 2. nadzemního podlaží výše, a to podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Náklady na zpracování vyúčtování a odečty

 1. Náklady na zpracování vyúčtování a odečty zahrnují cenu uhrazenou družstvem dodavateli této služby.
 2. Náklady na zpracování vyúčtování a odečty zahrnují cenu dle ceníků bytového družstva.
 3. Náklady na zpracování vyúčtování a odečty se rozúčtují dle podlahových ploch bytů.

Ostatní nákladové služby

 1. Náklady, které vznikají domovním samosprávám z jejich vlastní činnosti, zahrnují náklady za mzdy funkcionářů, včetně zákonného pojištění, pojištění domů, pojištění odpovědnosti z mezd, spotřebu PHM, cestové, dopravné, telefonní poplatky, poštovné, zapůjčení mechanizmů, čištění a praní prádla, dary, manka a škody, soudní poplatky, kolky a arbitráže a občerstvení.
 2.  Do ostatních nákladových služeb nejsou zahrnuty náklady správních středisek družstva.
 3. Ostatní nákladové služby se rozúčtují podle podlahových ploch bytů.

Zúčtovací období, výše a splatnost záloh

 1. Zúčtovacím obdobím, za které družstvo provede rozúčtování a vyúčtování nákladů je kalendářní rok.
 2. Náklady hradí uživatelé bytů měsíčními zálohami ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů připadajících na příslušný byt.
 3. Zálohy na služby jsou splatné spolu s nájemným vždy do 25. dne každého měsíce.

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

 1. Vyúčtování služeb s údaji o výši celkových nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb a o celkové výši přijatých záloh za služby tak, aby výše rozdílů byla zřejmá a zkontrolovatelná z hlediska stanoveného způsobu rozúčtování nákladů na jednotlivé služby s uvedením konečného rozdílu (přeplatku nebo nedoplatku) doručí družstvo uživateli bytu nejpozději do 4 kalendářních měsíců od skončení zúčtovacího období.
 2. Do vyúčtování se zahrnou pohledávky bytového družstva za uživatelem bytu (dlužné nájemné).
 3. Rozdíly z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení vyúčtování uživateli bytu. V případě oprávněné reklamace se lhůta prodlužuje o 1 měsíc.
 4. Případné námitky k vyúčtování předloží uživatel bytu písemně a neprodleně, nejpozději 30 dnů dle data uvedeného na vyúčtování. Družstvo musí vyřídit uplatněné písemné námitky nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Zvláštní ustanovení

 1. Uživatel bytu oznámí družstvu písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, kterými jsou nájemce bytu a osoby, u který lze mít za to, že byt užívají po dobu delší než 3 měsíce v průběhu zúčtovacího období, přitom se nemusí jednat o souvislou dobu.
 2. Obsah této směrnice byl schválen představenstvem družstva na své schůzi č. 33/1

dne 28. 1. 2014 a na shromáždění delegátů dne 14. 5. 2014 pro byty družstevní, i byty ve vlastnictví spravované družstvem.

 1. Tato směrnice se použije poprvé pro rozúčtování nákladů za rok 2014.
 2. K úpravě záloh k rozúčtování dojde od 1. 1. 2015.
 3. Tato směrnice je zveřejněna na stránkách Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov, www.info@sbdrozvojsok.cz.

 

Datum vydání

Účinnost od

Jméno odpovědné osoby

 

26. 5. 2014

1. 1. 2014

Ladislav Kupka

 

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě